Alla medlemmar med brygg, varvs eller jolleplats är skyldiga att genomföra två vaktnätter per år. Detta gäller även medlemmar med ”säsongsplats”. För tillfällig uthyrd bryggplats ansvarar ordinarie innehavare av bryggplatsen för att ålagd vakttjänstgöring genomförs.
Bevakningen sker under hela året. Utförligare regler och vaktinstruktion finns i klubbhuset.

• Möjlighet finns att som vaktkamrat välja anhörig eller bekant. Medlem bär då huvudansvaret och tillgodoräknas två fullgjorda vaktnätter.

• Minimiåldern för vakttjänst är för klubbmedlem 18 år. Minimiåldern för anhörig/bekant som fullgör vakttjänst tillsammans med klubbmedlem är 16 år.

• Medlem är skyldig att själv informera sig angående datum för sin vakttjänstgöring. Vaktlista för sommaren finns i vaktpärmen i klubbhuset i början av april.

• Medlem som inte kan gå vakt enligt vaktlista ordnar själv byte med annan medlem eller ordnar annan fullgod ersättare.

• Medlem som av hastigt påkomna och tungt vägande skäl inte kan infinna sig till schemalagd vakttjänst skall meddela vaktchefen detta. Utebliven vakttjänst fullgörs vid senare tillfälle.

• Medlem som utan giltigt förfall uteblir från schemalagd vakttjänst betalar en av årsmötet fastställd avgift (1000 kr per person och natt) samt fullgör sin vakttjänst vid senare tillfälle.

• Medlem har själv möjlighet att välja lämpliga vaktnätter. Teckningslistor finns under perioden början av januari t.o.m. 1 mars utlagda i klubbstugan.

• Medlem som är skyldig att genomföra vakttjänst och inte tecknat sig på listorna enligt ovan tilldelas datum för sin vakttjänstgöring

Ytterligare information
Har du frågor om vakttjänsten är du välkommen att ringa mig på xxx-xxxxx

MVH
Calle Karlsson