Miljöfrågorna är viktiga. Ansvaret att verka för en god miljö i båtklubben vilar på både de enskilda medlemmarna och klubben. Miljökommittén har till uppgift att bevaka och föreslå åtgärder som rör för båtlivet aktuella miljöfrågor.

Aktuella dokument

Sopor och miljöfarligt avfall

  • Båtgrovsopor från båt och båtvård kan du slänga i en container som finns uppställd framför mastskjulet. OBS: Man får ej lägga presseningar. Presseningar måste till Skå återvinningsstation.
  • Inga batterier får ej lämnas i klubben utan de ska till återviningscentralen i Skå.
  • Hushållssopor kan du under sommarsäsong slänga i den gröna soptunnan, om tunnan är överfull vänligen ta med avfallet hem. Övrig säsong ta med matavfall hem.

Miljöstation

Klubben har en väl fungerande miljöstation för:

  • spillolja
  • glykol/vattenlösning
  • lösningsmedel
  • oljefilter.

Sugtömningsanläggning

Sedan våren 2011 finns en sugtömningsstation för toaavfall på hamnens västra kaj intill stora mastkranen.

Position: Latitud 59 grader 16′, Longitud 17 grader 47′.

Terminalen är normalt låst. För tömning tag kontakt med någon klubbmedlem i hamnen, eller ring  hamnkapten eller varvschef. Deras telefon nummer finner du under varv och hamn.

Tilläggning vid terminalen är tillåten endast under den tid tömningen tar. I övrigt hänvisas till gästbryggan i hamnens östra sida.

Information om båtlivets miljöfrågor, sugtömningsanläggningar mm finns här:

Töm båttoaletten i land
www.batmiljo.se
www.sweboat.se
www.transportstyrelsen.se

Miljökommittén
Magnus Fürst, Jan-Ingvar Lindström, Peter Lööwf