Miljö

Miljöfrågorna är viktiga. Ansvaret att verka för en god miljö i båtklubben vilar på både de enskilda medlemmarna och klubben. Miljökommittén har till uppgift att bevaka och föreslå åtgärder som rör för båtlivet aktuella miljöfrågor.

 

Aktuella dokument

Miljöpolicy

Miljöregler

Avfallshanteringsplan

Skrivelse till Ekerö kommun om båttvätt

EBK miljödok 2015-01-23

 

Miljöstation

Klubben har en väl fungerande miljöstation för spillolja, glykol/vattenlösning, lösningsmedel och oljefilter. Klubben hyr även in containers, som står uppställda på hamnplan, för att ta hand om avfall från bl.a. medlemmarnas båtar.

 

Sugtömningsanläggning

Sedan våren 2011 finns en sugtömningsstation för toaavfall på hamnens västra kaj intill stora mastkranen.

Position: Latitud 59 grader 16′, Longitud 17 grader 47′.

Terminalen är normalt låst. För tömning tag kontakt med någon klubbmedlem i hamnen, eller ring  Roland Johansson, tel 070 – 529 59 07  eller Hamnchefen, Göran Kölgren, tel 070 – 203 66 09.

Tilläggning vid terminalen är tillåten endast under den tid tömningen tar. I övrigt hänvisas till gästbryggan i hamnens östra sida.

Information om båtlivets miljöfrågor, sugtömningsanläggningar mm finns här:

Töm båttoaletten i land
www.batmiljo.se
www.sweboat.se
www.transportstyrelsen.se

Miljökommittén
Magnus Fürst, Roland Hagberg, Jan-Ingvar Lindström, Peter Lööwf