Elanvändning

Användning av el
• Klubben har utrustat både bryggor och varvsplaner med skyddsjordade eluttag så att du ska ha möjlighet att utnyttja dessa under bl.a. vårrustning, reparationsarbeten och batteriladdning. Användningen av el medför ansvar både för dig själv och för pay someone to write my paper andra.

• Sladdar som är anslutna och obevakade för t.ex. batteriladdning, ska vara försedda med namnbricka med medlemmens namn och medlemsnummer. Tid för inkoppling skall noteras i el-liggaren i klubbhuset.

• Samliga sladdar som ansluts till elnätet ska vara skyddsjordade.

• Du får inte utan dispens av hamn- eller varvschefen använda el för uppvärmning av din båt eller för annat ändamål som inte är normalt får klubbens verksamhet.

• Dispens kan t.ex. lämnas då du behöver utföra arbeten i båten, t.ex. plastning eller annat större arbete. När du fått dispens noterar du detta i el-liggaren och anger de datum dispensen gäller. Detta för att inte vakttjänsten ska dra ut din sladd.

• Du har tillgång till två batteriladdare i materielboden.