§ 1 Klubbens ändamål
Klubbens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båtsporten inom Ekerö kommun samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap

§ 2 Klubbens organisation
Klubbens styrelse skall ha sitt säte inom Ekerö kommun och bestå av minst 8 ledamöter. Hamnchefen och varvschefen ska alltid ingå. Övriga kommittéer bör ha var sin representant i styrelsen.

Årsmötet väljer ordförande och kassör. Styrel¬sen utser inom sig övriga befattningar.

Årsmötet utser funktionärer och kommittéer. Denna rätt kan dock helt eller delvis överlåtas till styrel¬sen.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot med rösträtt.

§ 3 Medlemskap i klubben
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till styrelsen och inval sker vid styrelsemöte.

Medlemmarna delas in i:
• seniorer
Medlem i åldern 19 år och äldre.
• juniorer
Medlem i åldern t o m 18 år.

Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan utses person som varit medlem i klubben under en lång tid och som för klubben nedlagt synnerligen förtjänstfullt arbete eller på annat sätt främjat klubben av betydande omfattning.

Förslag på hedersmedlem kan väckas dels av styrelseledamot dels av övrig klubbmedlem genom skrivelse ställd till styrelsen med motiv för förslaget.

Styrelsen utser hedersmedlem. För beslut om hedersmedlem fordras att minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter är närvarande och eniga.

Styrelsens beslut att utse hedersmedlem skall med motivering anmälas vid påföljande ordinarie årsmöte.

Hedersmedlem är befriad från klubbens årsavgift samt erhåller en nedsättning av övriga avgifter med ett belopp som fastställs av årsmötet.

Rösträtt vid årsmöte
Seniormedlem och hedersmedlem har rösträtt vid årsmöte.

Arbetsplikt och vakttjänst
Medlem med brygg- eller varvsplats har
• skyldighet att utföra vakttjänst.
• arbetsplikt

§ 4 Avgifter inom klubben
Följande avgifter skall finnas: Nyttjandeavgift, årsavgift, bryggplatsavgift och varvsplatsavgift.

Avgifternas storlek be¬stäms av årsmötet. Avgif¬ter av annat slag beslutas av årsmötet.

§ 5 Sammanträden
Allmänna sammanträden är dels årsmötet och dels extra sammanträde.
.
5.1 Årsmöte
Årsmötet hålls i Ekerö senast den 1 mars året efter räkenskapsåret och kallelse ska skickas till medlemmarna senast tio dagar före årsmötesdagen.

Föredragningslista vid årsmöte:
• Årsmötets öppnande
• Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Fastställande av dagordningen
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två personer att jämte mötets ordförande justera årsmötets proto¬koll
• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna
• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
• Val av styrelse
• Val av kommittéer och funktionärer
• Val av två revisorer och en suppleant
• Val av valberedning
• Övriga frågor
• Avslutning

Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Sluten omröst¬ning skall ske om någon föreslår detta.

§ 6 Val av styrelse, kommittéer och funktionärer
Val av styrelse, kommittéer och funktionärer sker på årsmötet.

Styrelsen väljs för en tid av två år med växelvis val av minst fyra ledamöter varje år. Ordförande och kassör får ej avgå samtidigt.

Kommittéer utses och funktionärer väljs för en tid av två. Detta gäller även för revisorer och revisorssuppleant.

Val sker öppet. Om någon motsätter sig detta sker val med slutna sedlar.

Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal segrar den mening som mötesordföranden biträder. Om denna inte röstar, avgör lotten.

§ 7 Styrelsens åligganden
Styrelsen handhar klubbens angelägenheter och förvaltar dess tillgångar samt ansvarar härför inför klubben.

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller då minst två (2) styrelseledamöter så önskar.

Styrelsen är beslutsmässig då alla är kallade och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 8 Klubbens räkenskaper
Klubbens räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.

Räkenskaperna skall vara avslutade och senast fjorton dagar före årsmötet tillgängliga för revisorerna.

Revisionsberättelsen uppläses på årsmötet och överlämnas till styrelsen för arkivering tillsammans med kassaberättelsen.

Ordförande och kassör tecknar klubben två i förening.

Styrelsen kan delegera teckningsrätten för hamn- och varvsavtal till hamnchef resp. varvschef.

Styrelsen kan ge kassör fullmakt att ensam teckna klubben vid postgiro- och banktransaktioner

§ 9 Stadgeändring
För ändring av klubbens stadgar fordras
– att det i kallelse till årsmöte anges att stadgeändringsförslag finns.
– att beslut fattas av årsmötet med 2/3 majoritet
– att meddelande om stadgeändring sänds till alla medlemmar senast två månader
efter årsmötet.
– att ingen skriftlig erinran från röstberättigad medlem inkommer till klubbens ordförande inom tre månader från årsmötet.

Beslut om stadgeändring blir giltigt tre månader efter årsmötets beslut om ingen erinran inkommit enligt ovan.

Om erinran inkommit fordras för stadgeändring att likalydande beslut fattas med 2/3 majoritet på nästkommande årsmöte eller extra allmänt sammanträde.

§ 10 Allmänna bestämmelser
Medlemmar skall verka för klubbens anseende utåt och inåt samt följa klubbens stadgar samt givna regler och instruktioner.

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem ur klubben om giltig anledning anses föreligga, t ex brott mot klubbens stadgar eller upprepade brott mot givna regler och instruktioner. Samma rätt äger styrelsen om medlemmen häftar i skuld till klubben och skulden varit förfallen till betalning mer än sex (6) månad.

Utesluten medlem äger rätt att vid nästkommande styrelsesammanträde närvara och förklara sig. Om styrelsen, trots förklaringen, inte häver uteslutningen kan medlemmen begära att få ärendet prövat av nästkommande årsmöte.

§ 11 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmöte efter det medlemmarna fjorton dagar före blivit kallade och underrättade om att sådant förslag föreligger från styrelsen. För giltigt beslut fordras att minst 4/5 av de närvarande enar sig om beslutet samt att detta beslut bifalls vid två på varandra följande extra möten. Vid klubbens upplösning skall klubbens tillgångar användas för främjandet av båtsporten inom Ekerö kommun.