1963

 • Carl Rahm köper en gammal båt ”Stånk-Orvar” och behöver en båtplats. Han skickar ut ett upprop för att ta reda på om det finns andra som också har behov av båtplats. Gensvaret kommer snabbt. Ett interimsmöte sammankallas under våren och Ekerö Båtklubb (EBK) bildas.
 • Carl Rahm väljs till klubbens första ordförande med medlemsnummer 1.
 • Fantholmsviken kommer snabbt upp i diskussionerna som ett tänkbart alternativ för en klubbhamn. Viken arrenderades då av Igelsta Ångsåg för en mycket blygsam summa, men kontraktet skulle löpa ut inom två veckor.
 • Marken och en del av viken ägs av Träkvista Bys Samfälligheter. Dåvarande ordföranden, nämndeman Nils Karlsson, erbjuder den nybildade klubben att ta över kontraktet om man är beredd att betala ett högre arrende.
 • Ett snabbt beslut fattas och klubben får tillgång till den del av viken som ligger närmast Fantholmsviken. På land får man tillgång till nuvarande hamnplan (där klubbhuset ligger) fram till Fantholmsvägen.
 • Den första bryggan placeras ut på den plats där A-bryggan ligger idag. Den byggs av plank och oljefat och har plats för sju båtar.

1965

 • Redan efter två år har klubben 70 medlemmar.
 • Bryggorna består fortfarande av plank och oljefat, men har bit för bit förlängts för att möta efterfrågan av båtplatser. Bryggorna, som är riktigt funktionsdugliga, har bara en svaghet. Livslängden på oljefaten är begränsad och närmare 10 fat byts ut varje år.
 • Det första klubbhuset kommer på plats. Det är en utdömd vaktkur från Grummebolagen vid Tappström.
 • ransporten av vaktkuren till Fantholmsviken har många poänger. Det visar sig att lastbilen med kuren på flaket är för hög för att komma under den transportbana för sand som går över Fantholmsvägen från grustäkten.
 • När några medlemmar ägnar sig åt teoretiska diskussioner om hur man ska kunna komma under transportbanan, tar en annan medlem saken i egna händer. Han sätter sig upp i bilen och trycker gasen i botten. Till allas förvåning kommer kuren igenom. Visserligen med skavanker på både kuren och transportbandet. Men ändå!

1967

 • Hans Buxbaum väljs till ny ordförande för EBK efter Carl Rahm.
 • En kran köps in och sätts upp och därmed finns kranbryggan. En bojeka ordnas på så sätt att ett spel monteras på en landstigningsbåt av plywood.

1969

 • Motorbåtsunionen (MBU) ställer upp med lån och en del av de gamla oljefaten kan bytas ut mot nya bryggor med plastblock och platsrör.
 • Höststormen går hårt åt bryggorna. Efter några dagars idogt arbete är allt i sin ordning igen.

1971

 • Genom ett tillägg i avtalet med Träkvista Bys Samfälligheter får klubben tillgång till mark på andra sidan Fantholmsvägen, d.v.s. mot Södrans badplats. Området
 • motsvarar ungefär en tredjedel av den nuvarande planen.

1972

 • Juniorverksamheten startar och två optimistjollar köps in.

1975

 • Bertil Struvert tillträder som klubbens tredje ordförande.
 • Bertil får förklara för myndigheterna och Träkvista Bys Samfälligheter den stora förändringen av strandkanten mot Södrans badplats som blev resultatet av klubbens utbyggnad av varvsplanen. Utbyggnaden skulle egentligen inte ha blivit särskilt stor. Endast ett par lass schaktmassor var beställda. Men det kom lass efter lass och strandlinjen flyttades alltmer ut. Träkvista Bys Samfälligheter skrev då ett mycket skarpt brev om EBK:s hutlöst egenmäktiga tilltag att utöka markområdet och begärde omedelbar förklaring.
 • Kommunen meddelar att strandlinjen inte får ändras utan prövning och tillstånd av myndighet. Fyllnadsmassorna låg dock där de låg.
  Efter en del känsliga förhandlingar enas alla parter om att EBK gjort en miljöförbättring genom att fylla ut ett illaluktande sankt område. Därefter ändras arrendet i enlighet med de nya gränserna.
 • Varvsplanen mot grustäkten tillkommer. Denna var tidigare en brant slänt som EBK schaktar ur. Schaktmassorna används för att bl.a. fylla ut stora varvsplanen. Senare införlivas även vattenområdet vid den södra delen av stora varvsplanen.
 • Bryggorna byggs ut så att klubben får tillgång till närmare 125 platser. Bryggbelysning och eluttag för elverkyg sätts upp.
  30 medlemmar står i kö för båtplats.

1980

 • Det gamla klubbhuset/vaktkuren har tjänat ut. Ett nytt klubbhus köps in och byggs upp genom idogt arbete av medlemmarna. Det är en Västkuststuga på två rum och kök. Medlemmarna får nu tillgång till en gemensam samlingslokal för avkoppling och samkväm.

1983

 • Genom ett nytt arrendeavtal med J.E Rittner som representant för Asknäs 1:3 får klubben tillgång till hela Fantholmsviken och en utbyggnad av hamnanläggningen börjar planeras.

1984

 • Den nya hamnen blir färdigställd. 25 – 30 nya platser tillkommer. Den gamla strandbryggan kapas och blir gästbrygga. A-bryggan dras mot Fantholmsvägen och en ny brygga – B-bryggan – tillkommer.

1987

 • Åke Julin väljs som klubbens fjärde ordförande.

1988

 • A-bryggan, d.v.s. bryggan närmast Fantholmsvägen, byts ut mot en ny modern flytbrygga. B-bryggan förlängs med en 20 meters betongponton och trailerrampen byggs om. Antalet båtplatser utökas med 76 till 153.
 • Klubben firar 25-årsjubiluem. Carl Rahm utses till klubbens första hedersmedlem.
  Vid slutet av året har klubben 374 medlemmar.

1989

 • Ett släpjolleställ byggs och placeras i anslutning till maststicken.

1990

 • Förhandlingar inleds med markägarna för Asknäs 1:3 och Träkvista Bys Samfälligheter för att långsiktigt säkerställa Fantholmsviken och området runt viken som klubbhamn.
 • Den årliga höstfesten i Tappströmsskolan samlar över 100 gäster.

1991

 • Klubben får tillgång till ett markområde på Sandudden längs Fantholmsviken. Avtalet med Träkvista Bys Samfälligheter förlängs 15 år. Det innebär att Fantholmsviken är långsiktigt säkrad som klubbhamn genom att klubben har tillgång till hela viken med angränsande landområden.
 • Arbetet med uppläggningsplanen på Sandudden påbörjas. Spåntning för ny kaj på Sandudden utförs. Utrustningskajen mot Fantholmsvägen ersätts med ny.

1992

 • Sanduddens uppläggningsyta fylls ut, grovplaneras och inhägnas. Området, som ännu inte är helt klart, tas i bruk för vinteruppläggning av några båtar. Ny utrustningskaj gjuts. Nytt maststick byggs för långa master och de två befintliga sticken flyttas närmare det nybyggda för att ge bättre utrymme för en ny materielbod.
 • Obligatorisk vakttjänst under sommaren införs för alla med bryggplats.

1993

 • Utbyggnaden av Sandudden fortsätter. Ny mastkran monteras upp.

1994

 • En ny kommitté – förvaltningskommitté – tillsätts med ansvar för bl.a. mark och byggnader.
 • Ny materielbod börjar byggas och jollestället flyttas till nytt läge utanför utrustningskajen på Sandudden. Kranen på utrustningskajen mot Fantholmen flyttas närmare kajkanten. Belysningen förbättras på Sandudden.
 • Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare instiftas.

1995

 • Nya stadgar fastställs.

1996

 • Juniorverksamheten startar upp på nytt efter att ha legat nere ett antal år.
 • Bertil Struvert och Claes Johansson utses till hedersmedlemmar.
 • Lars Essén tilldelas Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare.
 • Den ena av de två äldre juniorbodarna på södra delen av stora varvsplanen transporteras till yttre delen av Sandudden. Den andra eldas upp. En provisorisk flytbrygga läggs ut i anslutning till jollesticket och juniorboden. En ny friggebod anskaffas för juniorerna. Klubbstuga, WC och materielbod målas utvändigt. En sjösättningsramp för släpjollar läggs provisoriskt ut.

1997

 • Gäst- och juniorbryggorna ersätts med nya bryggor. Planen i anslutning till juniorboden och jollesticket grusas av. Jordfelsbrytare installeras för eluttag och belysning.
 • En ny funktionär – miljöombud – utses med uppgift att bevaka de viktiga miljöfrågorna.

1998

 • Ytterligare en bod anskaffas för juniorerna. En ny miljöstation – en Ragn-Sell-tillverkad plåtbod – köps in. En ledning för sommarvatten kopplas in till klubbhus och WC.
 • Björn Nordenström tilldelas Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare för sina insatser under 1997 och 1998.
  Klubben öppnar en hemsida på Internet.

1999

 • Två begagnade E-jollar köps in till juniorverksamheten.
 • En vågbrytare läggs ut mot Sandudden för att skydda hamnen mot kraftiga vindar från Kyrkfjärden. Den är 30 meter lång och nästan 50 ton tung. Under en mycket kraftig storm under hösten bryts vågbrytaren i två delar.

2000

 • Vågbrytaren mot Sandudden slutbesiktigas och godkänns efter det att Svenska Flytpontoner rättat till de brister som besiktningsmannen påtalat.
  8 bojplatser efter B-bryggans yttre del ersätts med 4 förtöjningsbommar. Utbyte av sönderfallna och spruckna flytelement påbörjas på B-bryggan. 6 flytelement byts ut.
 • Juniorkommittén övertar en mindre segelbåt av typen Sheriff.
 • Klubben har ca 154 bryggplatser och 153 platser på varvsplan.

2001

 • En ny pontonbrygga för juniorkommittén införskaffas.
 • Utbyte av sönderfallna och sprukna flytelement fortsätter.

2002

 • En låsbar bom monteras framför trailerrampen. 2 flytkroppar till Y-bommar vid bryggorna byts ut.
 • Ytterligare en E-jolle införskaffas. Juniorkommittén disponerar nu 10 optimistjollar och 3 E-jollar.
 • Hans Holmqvist tilldelas Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare för sina insatser under 2002.

2003

 • Ny plantering med stödmur och trappa anläggs framför klubbstugan.
 • Klubbens vattenförsörjning kopplas till det kommunala VA-nätet.
 • Ny högtryckstvätt köps in.
 • Leif Persson tilldelas Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare för sina insatser under 2003.
 • I slutet av 2003 står 59 båtägare i kö för att få bryggplats.

2004

 • Nytt arrendeavtal tecknas med kommunen om den mark på Sandudden med angränsande vattenområde som klubben disponerar. Avtalet gäller fr.o.m. 1 november 2005.
 • Gångborden på 18 Y-bommar byts från uttjänt marinplywood till tryckimpregnerat virke.
 • I slutet av året står 70 båtägare i kö för att få bryggplats.
 • Sammanlagt 186 ungdomsaktiviteter genomförs vid 25 tillfällen. 26 barn deltar.
 • En ny begagnad optimistjolle köps in och renoveras.

2005

 • Klubben gör sin hittills största ungdomssatsning. Fem begagnade laserjollar köps in. Det innebär att juniorkommittén till sitt förfogande har 10 optimistjollar, 3 E-jollar och 5 laserjollar.
 • EBK i sammarbete med SSS och ÅSS genomför ett SM i Safir och H-båt.

2006

 • Juniorkommittén har under året samarbetat med två skolor: Sundbyskolan och Ekebyhovskolan. Tre klasser har deltagit och 58 skolelever har provat på att segla.
 • Seglingsåret 2006 10st kvällseglingar, Mariefredseglingen, KM på Slandökalv  och Luciasegling i 606. 

2007

 • Ekerö Båtklubb arrenderade under året sitt mark- och vattenområde från Kommunen och från Träkvista Bys samfällighetsförening.
  Den 17 februari tecknade klubben avtal med Träkvista Bys Samfällighetsföreningen om köp av det område som klubben arrenderar av föreningen. Klubben övertog området den 27 december.
 • Kvällsseglingar för juniorerna har genomförts två gånger per vecka från maj till mitten av oktober och helgsegling till Rödskär 6 juni.
 • Klubben har fått ekonomiskt stöd så att man kunnat köpa in två nya 606-or.
 • Seglingsåret 2007 får ses som ett bra år för kappseglingsverksamheten. Familjeseglingen till Mariefred är en kappsegling som lockade många deltagare. I år kom 13 båtar till start. KM lockade 10 båtar.

2008

 • B-, C- och D-planerna har inhägnats. Ett 15-tal träd, mest al, har fällts utmed gränsen mot Södranbadet. Drygt 100 m2 av B-plan har förstärkts genom att mjuka massor schaktats bort och ersatts med bergkross.
 • Kranarna på kajen utmed Fantholmsvägen har fått nya säkrare vinschar. Tvärreglarna i maststicket för långa master har bytts ut så att det finns plats för ytterligare cirka tio långa master.
 • Kvällsseglingar för juniorerna har genomförts två till tre gånger per vecka från maj till mitten av oktober. Under hösten genomfördes juniorerna klubbmästerskap för juniorer i Laser och i 606.
 • Året har varit ett bra seglingsår med ca 10 torsdagsseglingar,  Mariefred, och KM . 

2009

 • Juniorerna har haft kvällsseglingar två gånger per vecka från maj till oktober.
 • Seglingskommittén har 2009 arrangerat EBK CUP, Familjelys cupen, KM i lys och KM 606, träningsseglingar i 606 samt Lucia regattan. Sammanlagt har 16 kappseglingar genomförts 2009. 27 EBK båtar med ca 35 EBK medlemmar ombord har under året deltagit mer eller mindre i dessa seglingar. Noteras kan att detta är det största antalet båtar någonsin.
 • En miljökommitté bildades vid EBK:s årsmöte 2009 med uppgift att bevaka och föreslå åtgärder som rör för båtlivet aktuella miljöfrågor. Kommittén har koncentrerat sig på arbetet med toatömning, men även deltagit i studiebesök mm rörande båtbottenfärger.

2010

 • Juniorkommittén har genomfört en kappseglingskurs, flera källsseglingar, ett sommarläger och en kappsegling. Kappseglingskursen hade 6 deltagare. Det har funnits en onsdagsgrupp. Ett sommarläger arrangerades för första gången. Under en lördag i augusti arrangerade EBK tillsammans med Årsta Segelsällskap en segling i Stockholms cupen för Optimist och Zoom8. En EBKare deltog.
 • Arbetet i Miljökommittén har koncentrerats på planering av installation av sugtömningsanläggning för latrinavfall från båtar.
 • Seglingskommittén har arrangerat kvällseglingar samt helgseglingar. Nytt för i år 2st KM kappseglingar SRS och Entyp 606 KM 606 deltog 9st båtar var av 4st från EBK . EBK åter tillbaka som delarrangör för Mälarvarvet.

2011

 • Klubben har en miljöstation för bl.a. spillolja. En container hyrs in för att ta hand om avfall från bl.a. medlemmarnas båtar. En sugtömningsanläggning för båtarnas toaavfall har tagits i drift. Miljö- och hälsoskyddskontoret har utfört ett tillsynsbesök den 1 november. Miljönämnden har tilldelat EBK och två andra båtklubbar årets miljöstipendium för engagerat ideellt arbete i anslutning till installation av sugtömningsstationer.
 • Klubbens gamla och uttjänta maststick i trä har ersatts med två nya, rymligare och nättare maststick i stål.
 • Förankringen av B-bryggan har förstärkts med två nya betongankare på vardera 2 400 kg. Förstärkningen är mot västliga vindar
 • En motortelfer till lyftkranen vid lilla mastkranen kom på plats under hösten. Mycket uppskattad, även om installationen var provisorisk. Installationen avslutas under våren.
 • Seglingskommittén har arrangerat kvällsseglingar, SRS-KM, 606-KM, Mariefredsegling och retur. Årets Mariefredssegling kompletterades med en retursegling och seglingen döptes om till Mariefred tur/retur. Ett nytt vandringspris för bästa totala båt instiftades, ett pris som Anders Alverbäck vann.
 • Juniorkommittén har genomfört en regelkurs, kvällsseglingar och ett sommarläger. Regelkursen hade 18 deltagare. 2 grupper (Tisdagsgruppen och Onsdagsgruppen) har genomfört kvällsseglingar. Under året har en junior, Magnus Tryselius, representerat klubben på optimistkappseglingar utanför klubben. Sommarlägret anordnades veckan efter midsommar med 24 barn som deltagare. Kommittén har stått för fikaförsäljning vid upptagning och sjösättning.

2012

 • Styrelsen har förhandlat med kommunen om köp av det mark- och vattenområde på Sandudden som båtklubben arrenderar och ett köpeavtal undertecknades den 14 juni. Klubben tar över marken när Lantmäteriets fastighetsreglering är klar och har vunnit laga kraft.
 • 8 vattenposter har satts upp på bryggorna (4 på varje) och en vid toatömningsanläggningen.Toatömningsanläggningen vid Sanduddskajen har varit inkopplad fram till torrsättningen i oktober. Dessvärre uppstod under tiden ett svårlöst problem med vibrationer i pumphuset som ska åtgärdas inför båtsäsongen 2013.
 • Juniorkommittén har genomfört kvällsseglingar och ett sommarläger. Kvällsseglingarna var indelade i tre grupper (Tisdagsgruppen, 606 gruppen och Optimistgruppen). 606 gruppen var ny för året. Sommarlägret anordnades för tredje året i följd veckan efter midsommar. 24 barn deltog.
 • 3 optimister och en motorbåt har köpts in samt ett tält in för åretruntförvaring av lasrar och vinterförvaring av motorbåten.
 • Seglingskommittén har arrangerat kvällsseglingar, KM-SRS, KM-606, Mariefredssegling och retur och Mälarvarvet.

2013

 • Ekerö Båtklubb äger sedan i mitten av februari månad hela sitt hamnområde, vilket omfattar en areal på sammanlagt 39 599 m2,varav land 13 922 m2 och vatten 25 677 m2
 • Vakten ändras så alla som ligger på vintern ingår
 • Lördagen den 24 augusti firades klubbens 50 årsjubileum med ett mycket uppskattat och välorganiserat heldagsevenemang med många aktiviteter i klubbhamnen. Över 100 medlemmar kom till den avslutande buffén.
 • Elcentralen har renoverats och ny styrning av belysningen på varvsplanerna installerats. Klubbstugan har fått ny belysningsarmatur och luftvärmepump samt renoverats invändigt. Klubbens lås och låssystem har bytts ut. 
 • .För juniorer har två grupper kvällsseglingar och ett sommarläger genomförts.Sommarlägret anordnades veckan efter midsommar för fjärde året. 24 barn deltog.  2 nya optimister har köpts in under hösten.
 • Seglingskommitten har  annordnat kvällseglingar, KM-SRS, KM-606, Mariefredsturen och retur och Mälarvarvet, KM seglades på Rörsten-Kyrkfjärden i samband med 50 års-jubileum.

 2014

 • Fiskekommitté bildas
 • I slutet av 2013 uppmanade Miljö- och Hälsoskyddskontoret (Ekerö Kommun) Ekerö Båtklubb att
  senast den 31 maj 2014 inkomma med en handlingsplan till hur klubben avser att efterleva Havs och vattenmyndighetens riktlinjer. Klubben redovisade sin handlingsplan till kommunen den 22maj.
 • Juniorerna tränar i två grupper och ett sommarläger för 24 barn.
 • Segling har genomför Kvällsseglingar i SRS, KM-SRS, Mariefred blir Hagskärturen och Mälarvarvet.

2015

 • Göran Tingvall väljs till klubbens femte ordförande.
 • Båtkommitte bildas.
  • Klubben köper in en Germani 2000 för att kunna träna till Allsvenska.
 • Bryggorna har också fått nya fina laddstolpar med belysning eftersom vår elektriker dömde ut de
  gamla kontakterna på belysningsstolpar som farliga och uttjänta.
 • Juniorkommitten har genomför kvällseglingar, Sommarläger och sålt fika samband med sjösättning och upptagning.
 • Seglingen:
  • Klubben är med i allsvenskan
  • Kvällseglingar, KM och Mälarvarvet. 

2016

 • Juniorerna kör kvällsseglingar och sommarläger.
 • Seglingen:
  • Annordnar vi på Jungfrusund Allsvenskan i samarbete med SSF
  • Kvällseglingar, KM-SRS, Mälarvarvet
  • Entyp träning har gått över från 606 till J/70.

2017

 • Germani 2000 säljs då klubbens medlemmar har köpt in 2st J/70.
 • Juniorer: Kvällseglingar och Sommarläger för 24 barn.
 • Segling:
  • Annordnar Allsvenskan på Jungfrusund för andra året.
  • Kvällsegling, Träning i J/70, KM-SRS och Mälarvarvet.
  • Under hösten introdukion för tjejer och ungdommar för segling i J/70.

2018

 • Klubben tar fram riktlinjer hur man ska hantera sina båtbottnar.
 • Juniorer: Kvällsegling och sommarläger
 • Båtkommitten har köpt in en J/70 för klubbens verksamhet.
 • Segling:
  • Annordnar Allsvenskan för tredje gången.
  • Annornar för första gången Jungfrusundsregattan som ersätter Mälarvarvet.
  • Kvällseglingar, KM-SRS och träning i J/70.
  • Vi bilder Mälarens SRS-cup tillsammans med Kvarnviken och Görveln.
  • EBK satsar på tjejer och gör en nybörjarkurs i segling.
  • KM-SRS blir Fantholmsregattan.

2019

 • Juniorer:
  • Utökar till 2st sommarläger
  • Kvällsträning en gång/vecka
 • Segling:
  • Kvällsegling, Entyps träning, Jungfrusundsregattan, Fantholmsregattan och Luciasegling.
  • Luciaseglingen går från 606 till J/70 detta år.
  • Vinter föreläsningar
  • Tjejgrupper forsätter och tar sig ut på kappseglingar utanför klubben.
  • Entyps träningen börjar på söndagar på hösten fram till Luciaseglingen som blir det stora avslutet.
 • Anläggning:
  • En 2 tons kran köps in.

2020

 • Anläggning:
  • 2 tons kraner sätts upp på en förstärkt kaj.
 • Båtkommitten:
  • En beg J/70 köps in från England.
  • En Laser skrotas och en beg köps in.
 • Juniorer:
  • 3st sommarläger
  • kvällsseglingar en grupp i veckan
 • Segling:
  • Kvällsegling, Entypsträning, Jungfrusundsregattan blir shorthand pga Covid-19, Fantholmsregattan.
  • Lucia seglingen blir inställd pga Covid-19
  • Tjejgruppen utökas med en båt till. På våren kör vi med en Express.
  • EBK annordnar i Covid-19 anda SM för J/70 på Rasta.