Historik

1963
Carl Rahm köper en gammal båt ”Stånk-Orvar” och behöver en båtplats. Han skickar ut ett upprop för att ta reda på om det finns andra som också har behov av båtplats. Gensvaret kommer snabbt. Ett interimsmöte sammankallas under våren och Ekerö Båtklubb (EBK) bildas.

Carl Rahm väljs till klubbens första ordförande med medlemsnummer 1.
Fantholmsviken kommer snabbt upp i diskussionerna som ett tänkbart alternativ för en klubbhamn. Viken arrenderades då av Igelsta Ångsåg för en mycket blygsam summa, men kontraktet skulle löpa ut inom två veckor.
Marken och en del av viken ägs av Träkvista Bys Samfälligheter. Dåvarande ordföranden, nämndeman Nils Karlsson, erbjuder den nybildade klubben att ta över kontraktet om man är beredd att betala ett högre arrende.
Ett snabbt beslut fattas och klubben får tillgång till den del av viken som ligger närmast Fantholmsviken. På land får man tillgång till nuvarande hamnplan (där klubbhuset ligger) fram till Fantholmsvägen.
Den första bryggan placeras ut på den plats där A-bryggan ligger idag. Den byggs av plank och oljefat och har plats för sju båtar.

1965
Redan efter två år har klubben 70 medlemmar.
Bryggorna består fortfarande av plank och oljefat, men har bit för bit förlängts för att möta efterfrågan av båtplatser. Bryggorna, som är riktigt funktionsdugliga, har bara en svaghet. Livslängden på oljefaten är begränsad och närmare 10 fat byts ut varje år.
Det första klubbhuset kommer på plats. Det är en utdömd vaktkur från Grummebolagen vid Tappström.
Transporten av vaktkuren till Fantholmsviken har många poänger. Det visar sig att lastbilen med kuren på flaket är för hög för att komma under den transportbana för sand som går över Fantholmsvägen från grustäkten.
När några medlemmar ägnar sig åt teoretiska diskussioner om hur man ska kunna komma under transportbanan, tar en annan medlem saken i egna händer. Han sätter sig upp i bilen och trycker gasen i botten. Till allas förvåning kommer kuren igenom. Visserligen med skavanker på både kuren och transportbandet. Men ändå!

1967
Hans Buxbaum väljs till ny ordförande för EBK efter Carl Rahm.
En kran köps in och sätts upp och därmed finns kranbryggan. En bojeka ordnas på så sätt att ett spel monteras på en landstigningsbåt av plywood.

1969
Motorbåtsunionen (MBU) ställer upp med lån och en del av de gamla oljefaten kan bytas ut mot nya bryggor med plastblock och platsrör.
Höststormen går hårt åt bryggorna. Efter några dagars idogt arbete är allt i sin ordning igen.

1971
Genom ett tillägg i avtalet med Träkvista Bys Samfälligheter får klubben tillgång till mark på andra sidan Fantholmsvägen, d.v.s. mot Södrans badplats. Området
motsvarar ungefär en tredjedel av den nuvarande planen.

1972
Juniorverksamheten startar och två optimistjollar köps in.

1975
Bertil Struvert tillträder som klubbens tredje ordförande.
Bertil får förklara för myndigheterna och Träkvista Bys Samfälligheter den stora förändringen av strandkanten mot Södrans badplats som blev resultatet av klubbens utbyggnad av varvsplanen. Utbyggnaden skulle egentligen inte ha blivit särskilt stor. Endast ett par lass schaktmassor var beställda. Men det kom lass efter lass och strandlinjen flyttades alltmer ut. Träkvista Bys Samfälligheter skrev då ett mycket skarpt brev om EBK:s hutlöst egenmäktiga tilltag att utöka markområdet och begärde omedelbar förklaring.
Kommunen meddelar att strandlinjen inte får ändras utan prövning och tillstånd av myndighet. Fyllnadsmassorna låg dock där de låg.
Efter en del känsliga förhandlingar enas alla parter om att EBK gjort en miljöförbättring genom att fylla ut ett illaluktande sankt område. Därefter ändras arrendet i enlighet med de nya gränserna.
Varvsplanen mot grustäkten tillkommer. Denna var tidigare en brant slänt som EBK schaktar ur. Schaktmassorna används för att bl.a. fylla ut stora varvsplanen. Senare införlivas även vattenområdet vid den södra delen av stora varvsplanen.
Bryggorna byggs ut så att klubben får tillgång till närmare 125 platser. Bryggbelysning och eluttag för elverkyg sätts upp.
30 medlemmar står i kö för båtplats.

1980
Det gamla klubbhuset/vaktkuren har tjänat ut. Ett nytt klubbhus köps in och byggs upp genom idogt arbete av medlemmarna. Det är en Västkuststuga på två rum och kök. Medlemmarna får nu tillgång till en gemensam samlingslokal för avkoppling och samkväm.

1983
Genom ett nytt arrendeavtal med J.E Rittner som representant för Asknäs 1:3 får klubben tillgång till hela Fantholmsviken och en utbyggnad av hamnanläggningen börjar planeras.

1984
Den nya hamnen blir färdigställd. 25 – 30 nya platser tillkommer. Den gamla strandbryggan kapas och blir gästbrygga. A-bryggan dras mot Fantholmsvägen och en ny brygga – B-bryggan – tillkommer.

1987
Åke Julin väljs som klubbens fjärde ordförande.

1988
A-bryggan, d.v.s. bryggan närmast Fantholmsvägen, byts ut mot en ny modern flytbrygga. B-bryggan förlängs med en 20 meters betongponton och trailerrampen byggs om. Antalet båtplatser utökas med 76 till 153.
Klubben firar 25-årsjubiluem. Carl Rahm utses till klubbens första hedersmedlem.
Vid slutet av året har klubben 374 medlemmar.

1989
Ett släpjolleställ byggs och placeras i anslutning till maststicken.

1990
Förhandlingar inleds med markägarna för Asknäs 1:3 och Träkvista Bys Samfälligheter för att långsiktigt säkerställa Fantholmsviken och området runt viken som klubbhamn.
Den årliga höstfesten i Tappströmsskolan samlar över 100 gäster.

1991
Klubben får tillgång till ett markområde på Sandudden längs Fantholmsviken. Avtalet med Träkvista Bys Samfälligheter förlängs 15 år. Det innebär att Fantholmsviken är långsiktigt säkrad som klubbhamn genom att klubben har tillgång till hela viken med angränsande landområden.
Arbetet med uppläggningsplanen på Sandudden påbörjas. Spåntning för ny kaj på Sandudden utförs. Utrustningskajen mot Fantholmsvägen ersätts med ny.

1992
Sanduddens uppläggningsyta fylls ut, grovplaneras och inhägnas. Området, som ännu inte är helt klart, tas i bruk för vinteruppläggning av några båtar. Ny utrustningskaj gjuts. Nytt maststick byggs för långa master och de två befintliga sticken flyttas närmare det nybyggda för att ge bättre utrymme för en ny materielbod.
Obligatorisk vakttjänst under sommaren införs för alla med bryggplats.

1993
Utbyggnaden av Sandudden fortsätter. Ny mastkran monteras upp.

1994
En ny kommitté – förvaltningskommitté – tillsätts med ansvar för bl.a. mark och byggnader.
Ny materielbod börjar byggas och jollestället flyttas till nytt läge utanför utrustningskajen på Sandudden. Kranen på utrustningskajen mot Fantholmen flyttas närmare kajkanten. Belysningen förbättras på Sandudden.
Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare instiftas.

1995
Nya stadgar fastställs.

1996
Juniorverksamheten startar upp på nytt efter att ha legat nere ett antal år.
Bertil Struvert och Claes Johansson utses till hedersmedlemmar. Lars Essén tilldelas Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare.
Den ena av de två äldre juniorbodarna på södra delen av stora varvsplanen transporteras till yttre delen av Sandudden. Den andra eldas upp. En provisorisk flytbrygga läggs ut i anslutning till jollesticket och juniorboden. En ny friggebod anskaffas för juniorerna. Klubbstuga, WC och materielbod målas utvändigt. En sjösättningsramp för släpjollar läggs provisoriskt ut.

1997
Gäst- och juniorbryggorna ersätts med nya bryggor. Planen i anslutning till juniorboden och jollesticket grusas av. Jordfelsbrytare installeras för eluttag och belysning.
En ny funktionär – miljöombud – utses med uppgift att bevaka de viktiga miljöfrågorna.

1998
Ytterligare en bod anskaffas för juniorerna. En ny miljöstation – en Ragn-Sell-tillverkad plåtbod – köps in. En ledning för sommarvatten kopplas in till klubbhus och WC.
Björn Nordenström tilldelas Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare för sina insatser under 1997 och 1998.
Klubben öppnar en hemsida på Internet.

1999
Två begagnade E-jollar köps in till juniorverksamheten.
En vågbrytare läggs ut mot Sandudden för att skydda hamnen mot kraftiga vindar från Kyrkfjärden. Den är 30 meter lång och nästan 50 ton tung. Under en mycket kraftig storm under hösten bryts vågbrytaren i två delar.

2000
Vågbrytaren mot Sandudden slutbesiktigas och godkänns efter det att Svenska Flytpontoner rättat till de brister som besiktningsmannen påtalat.
8 bojplatser efter B-bryggans yttre del ersätts med 4 förtöjningsbommar. Utbyte av sönderfallna och spruckna flytelement påbörjas på B-bryggan. 6 flytelement byts ut.
Juniorkommittén övertar en mindre segelbåt av typen Sheriff.
Klubben har ca 154 bryggplatser och 153 platser på varvsplan.

2001
En ny pontonbrygga för juniorkommittén införskaffas.
Utbyte av sönderfallna och sprukna flytelement fortsätter. 2 flytelement byts vid B-bryggan.

2002
Klubben har 423 medlemmar. 158 bryggplatser är uthyrda och 36 båtägare står i kö för bryggplats. Under vinter 2002 – 2003 ligger151 båtar på varvsplanerna.
En låsbar bom monteras framför trailerrampen. 2 flytkroppar till Y-bommar vid bryggorna byts ut.
Ytterligare en E-jolle införskaffas. Juniorkommittén disponerar nu 10 optimistjollar och 3 E-jollar.
Hans Holmqvist tilldelas Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare för sina insatser under 2002. Göran Thingvall blev 2002 års Cup-mästare och vann även KM.

2003
Ny plantering med stödmur och trappa anläggs framför klubbstugan.
Klubbens vattenförsörjning kopplas till det kommunala VA-nätet.
Ny högtryckstvätt köps in.
Leif Persson tilldelas Carl Rahms vandringspris för ungdomsledare för sina insatser under 2003.
I slutet av 2003 står 59 båtägare i kö för att få bryggplats.

2004
Klubben har 460 medlemmar, varav 33 juniorer.
Nytt arrendeavtal tecknas med kommunen om den mark på Sandudden med angränsande vattenområde som klubben disponerar. Avtalet gäller fr.o.m. 1 november 2005.
Gångborden på 18 Y-bommar byts från uttjänt marinplywood till tryckimpregnerat virke.
I slutet av året står 70 båtägare i kö för att få bryggplats.
Sammanlagt 186 ungdomsaktiviteter genomförs vid 25 tillfällen. 26 barn deltar.
En ny begagnad optimistjolle köps in och renoveras.
EBK Cup vinns av Mårten Blixt, KM av Göran Thingvall, ”Fleet” priset av Jan Björnsjö. Priset för ”en god seglare” går till Leif Persson.

2005
Klubben gör sin hittills största ungdomssatsning. Fem begagnade laserjollar köps in. Det innebär att juniorkommittén till sitt förfogande har 10 optimistjollar, 3 E-jollar och 5 laserjollar.
Totalt 37 barn deltar under året, varav 34 aktivt.
Samtliga 157 bryggplatser är uthyrda. 138 medlemmar har tillsvidareavtal och 19 medlemmar säsongsavtal.
Under vintern 2005 – 2006 ligger totalt 143 båtar på varvsplanerna, varav 103 lätta och 41 tunga.
EBK-Cupen vinns av Ulf Suhr, KM av Mårten Blixt, Single Hand av Göran Thingvall, Fleet priset av Ulf Suhr och priset ”En god seglare” av Jan Mattsson.

2006
Antal medlemmar: 460, varav 414 seniorer, 43 juniorer och 3 hedersmedlemmar.
Under 2006 var 156 bryggplatser uthyrda. Under vintern 2006 – 2007 ligger totalt 138 båtar på varvsplanerna
Kvällsseglingar för juniorerna har genomförts två gånger per vecka från maj till mitten av oktober. Totalt 34 sammankomster. 34 juniorer deltog. Fjorton juniorer deltog också i en lördagssegling till Jungfruholmarna den 6 juni och i KM den 10 september. Juniorkommittén har under året samarbetat med två skolor: Sundbyskolan och Ekebyhovskolan. Tre klasser har deltagit och 58 skolelever har provat på att segla.
Seglingsåret 2006 var ett bra år för seglingskommittén. 5 torsdagsseglingar genomfördes under våren och 5 kvällsseglingar under hösten. Utöver dessa seglingar genomfördes även vissa helgseglingar och dessa var Mariefredseglingen, som är en familjesegling, KM på Slandökalv och en höstsegling sista helgen i september. Säsongen avslutades med den årliga Luciaseglingen i 606.

2007
Antal medlemmar: 468, varav 423 seniorer, 42 juniorer och 3 hedersmedlemmar.
Ekerö Båtklubb arrenderade under året sitt mark- och vattenområde från Kommunen och från Träkvista Bys samfällighetsförening.
Den 17 februari tecknade klubben avtal med Träkvista Bys Samfällighetsföreningen om köp av det område som klubben arrenderar av föreningen. Klubben övertog området den 27 december.
Under 2007 var 156 bryggplatser uthyrda. 21 platser för småbåtar på land var uthyrda, varav 15 i jollesticken, 2 på sliprar och 4 på anvisad plats i anslutning till jollesticken. Under vintern 2007 – 2008 ligger totalt 152 båtar på varvsplanerna.
Kvällsseglingar för juniorerna har genomförts två gånger per vecka från maj till mitten av oktober. Totalt 30 sammankomster. 28 juniorer deltog. 12 juniorer deltog också i en heldagssegling till Rödskär den 6 juni.
Klubben har fått ekonomiskt stöd så att man kunnat köpa in två nya 606-or.
Seglingsåret 2007 får ses som ett bra år för kappseglingsverksamheten. Totalt har något fler båtar deltagit än under tidigare år. Antalet deltagare på torsdagsseglingarna har dock inte ökat. Det är andra evenemang som dragit fler båtar. Familjeseglingen till Mariefred är en kappsegling som lockade många deltagare. I år kom 13 båtar till start. KM lockade 10 båtar.

2008
Antal medlemmar: 460, varav 421 seniorer, 36 juniorer och 3 hedersmedlemmar.
Under 2008 var 156 bryggplatser och 25 platser för småbåtar på land uthyrda. I slutet av 2008 stod 73 medlemmar i kö för att få bryggplats..
B-, C- och D-planerna har inhägnats. Ett 15-tal träd, mest al, har fällts utmed gränsen mot Södranbadet. Drygt 100 m2 av B-plan har förstärkts genom att mjuka massor schaktats bort och ersatts med bergkross. Kranarna på kajen utmed Fantholmsvägen har fått nya säkrare vinschar. Tvärreglarna i maststicket för långa master har bytts ut så att det finns plats för ytterligare cirka tio långa master.
Under vintern 2008 – 2009 ligger 153 båtar på varvsplanerna;
Kvällsseglingar för juniorerna har genomförts två till tre gånger per vecka från maj till mitten av oktober. Totalt 31 sammankomster. 39 juniorer deltog. Under hösten genomfördes klubbmästerskap för juniorer i Laser och i 606.
Året har varit ett bra seglingsår med ca 10 torsdagsseglingar, en familjesegling till Mariefred, KM och en höstsegling. 6 -10 båtar var med varje torsdag. Mariefredsseglingen samlade 8 båtar. KM seglades under tuffa vindförhållanden och 15 båtar var med i årets upplaga. Höstseglingen samlade endast 5 tappra hjältar
2009
• Antal medlemmar: 448, varav 413 seniorer, 35 juniorer. Klubben har 3 hedersmedlemmar.

• Under 2009 var 156 bryggplatser uthyrda. Av de uthyrda platserna hade 141 medlemmar tillsvidareavtal och 15 medlemmar hade säsongsavtal. Under säsongen sades åtta platser upp. I slutet av 2009 stod 77 medlemmar i kö för att få bryggplats. Under säsongen var 22 platser för småbåtar på land uthyrda.

• Följande aktiviteter har utförts på varvsplanerna under året: Några träd, mest al, har fällts utmed gränsen mot Södranbadet. B-plan har utvidgats mot Södran, vilket ger plats för ytterligare fyra 30-fotsbåtar. Dräneringsarbeten har utförts mellan C- och D-plan. Varvsplanerna har röjts från sly och ytavjämnats. Arbetet att inhägna varvsområdet har fortsatt. Översyn av elskåpen har fortsatt.
• Under vintern 2009 – 2010 ligger 153 båtar på varvsplanerna; 115 lätta och 41 tunga båtar. Totalt antal debiterade kvadratmeter är cirka 4 600.

• Juniorerna har haft kvällsseglingar två gånger per vecka från maj till oktober. På tisdagar har äldre juniorer seglat Laser och 606, och på onsdagar har yngre juniorer seglat Optimist och 606. Totalt har 27 kvällsseglingar genomförts med sammanlagt deltagande av 32 juniorer och 5 ledare.

• Seglingskommittén har 2009 arrangerat EBK CUP, Familjelys cupen, KM i lys och KM 606, träningsseglingar i 606 samt Lucia regattan. Sammanlagt har 16 kappseglingar genomförts 2009. 27 EBK båtar med ca 35 EBK medlemmar ombord har under året deltagit mer eller mindre i dessa seglingar. Noteras kan att detta är det största antalet båtar någonsin.

• En miljökommitté bildades vid EBK:s årsmöte 2009 med uppgift att bevaka och föreslå åtgärder som rör för båtlivet aktuella miljöfrågor. Kommittén har koncentrerat sig på arbetet med toatömning, men även deltagit i studiebesök mm rörande båtbottenfärger.

2010
• Antal medlemmar: 465 medlemmar, varav 4 hedersmedlemmar, 424 seniorer och 37 juniorer. Under året har klubben fått 33 nya medlemmar och 19 medlemmar har lämnat klubben. Antal seniorer har ökat med 12 och antalet juniorer med 2.

• Städ- och underhållsarbeten har utförts 10 april, 8 maj och 2 oktober.

• Under året var 155 bryggplatser uthyrda: 79 platser vid A-bryggan och 76 platser vid B-bryggan. 20 platser var uthyrda med säsongsavtal och 135 platser med tillsvidareavtal. Ett tiotal platser har hyrts ut i 2:a hand.15 jolleplatser har varit uthyrda.

• 2 flytblock på B-bryggan har bytts, A-bryggan oljats och diverse underhållsåtgärder utförts. Bryggförtöjningarna har inspekterats och 12 kättingar har skarvats från bryggan till 1,5 m under vattenytan och 16 kättingar har skarvats till förbi kättingkorset.

• Juniorkommittén har genomfört en kappseglingskurs, flera kvällsseglingar, ett sommarläger och en kappsegling. Kappseglingskursen hade 6 deltagare. Det har funnits en onsdagsgrupp. Ett sommarläger arrangerades för första gången. Under en lördag i augusti arrangerade EBK tillsammans med Årsta Segelsällskap en segling i Stockholms cupen för Optimist och Zoom8.

• Arbetet i Miljökommittén har koncentrerats på planering av installation av sugtömningsanläggning för latrinavfall från båtar. Ett dike har krävts från det befintliga avloppet vid klubbstugans toalett till platsen för terminalens placering på en planerad förlängning av kajen vid stora mastkranen. I diket har lagts ner rör för avlopp och kablar.

• Seglingskommittén har arrangerat/organiserat både träningar och tävlingar.14 kappseglingar har arrangerats. Det har varit 9 torsdagsseglingar och 5 helgseglingar. Sammanlagt har 26 båtar och 38 medlemmar deltagit. I EBK CUP ingick 12 seglingar, varav 9 på torsdagskvällar och 3 under helger. Två klubbmästerskap har seglats, ett i SRS och ett i 606. 606 KM gick på Kyrkfjärden med ett rekordstort startfält på 12 båtar, varav 9 hade besättningar från EBK. 4 seglingar genomfördes på en kryss/läns bana. Under 2010 var EBK åter tillbaka som delarrangör för Mälarvarvet.

• Vårens sjösättning ägde rum den 24 april för tunga båtar och 25 april för lätta båtar. Höstens upptagning ägde rum 9-10 oktober för de lätta båtarna och 16 oktober för de tunga båtarna.

• Under vintern 2010 – 2011 ligger 156 båtar på varvsplanerna; 113 lätta och 43 tunga båtar (i fjol var siffrorna 115 lätta och 41 tunga). Totalt antal debiterade kvadratmeter är cirka
4 750.

2011

• Antal medlemmar: 465, varav 4 hedersmedlemmar, 426 seniorer och 35 juniorer. Klubben har fått 26 nya medlemmar och lika många medlemmar har lämnat klubben.

• Städ- och underhållsarbeten har utförts av medlemmar 16 april och 1 oktober. Bryggorna och bommarnas gångbrädor har bl.a. inoljats. I samband med arbetet med maststicken förbättrades delar av E-plan genom att sly röjdes och krossmaterial lades på.

• Klubben har en miljöstation för bl.a. spillolja. En container hyrs in för att ta hand om avfall från bl.a. medlemmarnas båtar. En sugtömningsanläggning för båtarnas toaavfall har tagits i drift. Miljö- och hälsoskyddskontoret har utfört ett tillsynsbesök den 1 november. Miljönämnden har tilldelat EBK och två andra båtklubbar årets miljöstipendium för engagerat ideellt arbete i anslutning till installation av sugtömningsstationer.

• Klubbens gamla och uttjänta maststick i trä har ersatts med två nya, rymligare och nättare maststick i stål. På C-plan har två nya elskåp uppförts.
• Förankringen av B-bryggan har förstärkts med två nya betongankare på vardera 2 400 kg. Förstärkningen är mot västliga vindar

• En motortelfer till lyftkranen vid lilla mastkranen kom på plats under hösten. Mycket uppskattad, även om installationen var provisorisk. Installationen avslutas under våren.

• 156 bryggplatser har varit uthyrda, varav 19 med säsongsavtal och 137 med tillsvidareavtal. Ett tiotal platser har hyrts ut i 2:a hand. 22 jolleplatser har varit uthyrda.

• Seglingskommittén har arrangerat 15 kappseglingar, inkluderat Mälarvarvet där klubben var medarrangör. 9 har varit torsdagsseglingar, 5 helgseglingar och 1 klubbens öppna 606 KM. I EBK-Cup har 15 seglingar ingått. Vinnare blev Mårten Blixt. SRS KM seglades med Slandö Kalv som bas. Segrare blev Simon Dismo. 606 KM genomfördes på Kyrkfjärden.11 båtar deltog, varav 4 från EBK. Bästa EBK-båt, och därmed klubbmästare, blev Patrick Karlsson. Årets Mariefredssegling kompletterades med en retursegling och seglingen döptes om till Mariefred tur/retur. Ett nytt vandringspris för bästa totala båt instiftades, ett pris som Anders Alverbäck vann.

• Juniorkommittén har genomfört en regelkurs, kvällsseglingar och ett sommarläger. Regelkursen hade 18 deltagare. 2 grupper (Tisdagsgruppen och Onsdagsgruppen) har genomfört kvällsseglingar. Under året har en junior, Magnus Tryselius, representerat klubben på optimistkappseglingar utanför klubben. Sommarlägret anordnades veckan efter midsommar med 24 barn som deltagare. Kommittén har stått för fikaförsäljning vid upptagning och sjösättning.

• Vårens sjösättning ägde rum den 7 maj för tunga båtar och 8 maj för lätta båtar. Höstens upptagning ägde rum 8-9 oktober för de lätta båtarna och 15 oktober för de tunga båtarna.

• Under vintern 2011 – 2012 ligger 160 båtar på varvsplanerna; 115 lätta och 45 tunga båtar.

2012

• Antal medlemmar 481, varav 440 seniorer, 38 juniorer och 3 hedersmedlemmar.

• Styrelsen har förhandlat med kommunen om köp av det mark- och vattenområde på Sandudden som båtklubben arrenderar och ett köpeavtal undertecknades den 14 juni. Klubben tar över marken när Lantmäteriets fastighetsreglering är klar och har vunnit laga kraft.

• Städ- och underhållsarbeten har utförts av medlemmar vid tre tillfällen (21 april, 5 maj och 22 september). Bryggorna och bommarnas gångbrädor har underhållits och smärre reparationer av trävirket har utförts. Klubbområdet har städats. Gräs och sly har röjts på samtliga planer.

• 8 vattenposter har satts upp på bryggorna (4 på varje) och en vid toatömningsanläggningen.
• En renovering av klubbhuset och WC-huset har påbörjats. WC-huset har fått nytt yttertak och golvet i klubbstugan har reparerats, rengjorts och polerats. Fortsättning följer.

• Före torrsättningen förbättrades delar av B-, C- och E-plan genom att täta massor schaktades bort och nytt krossmaterial lades på.
• Klubben har en miljöstation för spillolja, glykol/vattenlösning, lösningsmedel och oljefilter. En container hyrs för att ta hand om avfall från bl.a. medlemmarnas båtar. För hushållsavfall från båtar finns kommunens gröna soptunna under sommarhalvåret.

• Toatömningsanläggningen vid Sanduddskajen har varit inkopplad fram till torrsättningen i oktober. Dessvärre uppstod under tiden ett svårlöst problem med vibrationer i pumphuset som ska åtgärdas inför båtsäsongen 2013.

• Under våren och försommaren fram till och med jourveckorna i juli fortgick bevakningen av området planenligt. Vakten under sensommaren och hösten uppvisade däremot ett större antal uteblivna nätter. Efter vaktnätterna har vinterns jourveckor tagit över.

• Klubbens höstfest arrangerades på Ekerö hembygdsgård lördagen den 17 november.

• Juniorkommittén har genomfört kvällsseglingar och ett sommarläger. Kvällsseglingarna var indelade i tre grupper (Tisdagsgruppen, 606 gruppen och Optimistgruppen). 606 gruppen var ny för året. Sommarlägret anordnades för tredje året i följd veckan efter midsommar. 24 barn deltog. 4-5 ungdomsledare och 2 vuxna var på plats varje dag.

• 3 optimister och en motorbåt har köpts in samt ett tält in för åretruntförvaring av lasrar och vinterförvaring av motorbåten.

• Seglingskommittén har arrangerat 12 SRS-kappseglingar, inkluderat Mälarvarvet. Av dessa har 8 varit torsdagsseglingar och 4 helgseglingar. Ett öppet 606 KM har också arrangerats. Totalt har 21 båtar och 26 medlemmar deltagit. I EBK-Cup har 12 seglingar ingått. 24 medlemmar har deltagit i minst en segling. Årets vinnare blev Mårten Blixt. SRS KM seglades med Slandö Kalv som bas. Segrare blev Mårten Blixt/Jan Björnsjö/Kent Öholm. 606 KM genomfördes på Kyrkfjärden. 10 båtar deltog, varav sex från EBK. Bästa EBK båt, och därmed klubbmästare, blev Simon Dismo/Niklas Litoft. Mariefred tur/retur i mitten av augusti lockade 11 båtar. Vandringspriset för bästa båt tur/retur togs av Ulf/Agneta Suhr. Klubben har varit medarrangör av Mälarvarvet.

• 156 bryggplatser har varit uthyrda, varav 139 med tillsvidareavtal och 17 med säsongsavtal. Ett tiotal platser har hyrts ut i 2:a hand. 18 jolleplatser har varit uthyrda.

• Vårens sjösättning ägde rum den 28 april för tunga båtar och 29 april för lätta båtar. Höstens upptagning ägde rum 6-7 oktober för de lätta båtarna och 13 oktober för de tunga båtarna.
• Under vintern 2012 – 2013 ligger 154 båtar på varvsplanerna; 108 lätta och 46 tunga båtar.

2013

•Antal medlemmar: 485 (f.å. 481)
•Ekerö Båtklubb äger sedan i mitten av februari månad hela sitt hamnområde, vilket omfattar en areal på sammanlagt 39 599 m2,varav land 13 922 m2 och vatten 25 677 m2.

•Städ- och underhållsarbeten har utförts av medlemmar vid tre tillfällen (29 april, 4 maj och 29 september). Bryggorna har underhållits och klubbområdet har städats. Gräs och sly har röjts.

•Före torrsättningen förbättrades delar av varvsplanerna genom att täta massor schaktades bort och nytt krossmaterial lades på.

•Klubben har en miljöstation för spillolja, glykol/vattenlösning, lösningsmedel och oljefilter. En container hyrs för att ta hand om grovavfall. För hushållsavfall från båtar finns kommunens gröna soptunna under sommarhalvåret. Toatömningsanläggningen vid Sanduddskajen har varit inkopplad fram till torrsättningen i oktober.

•Medlemmar med endast vintervarvsplats har gått vakt ett par veckor före vårens sjösättning och efter höstens upptagning. Medlemmar med sommarplats har gått vakt under sommarsäsongen. Under våren och försommaren fortgick bevakningen planenligt. Vakten under sensommaren och hösten uppvisade däremot många uteblivna nätter. Före och efter båtsäsongens vaktnätter fungerade vinterns jourveckor.

•Lördagen den 24 augusti firades klubbens 50 årsjubileum med ett mycket uppskattat och välorganiserat heldagsevenemang med många aktiviteter i klubbhamnen. Över 100 medlemmar kom till den avslutande buffén.

•Elcentralen har renoverats och ny styrning av belysningen på varvsplanerna installerats. Klubbstugan har fått ny belysningsarmatur och luftvärmepump samt renoverats invändigt. Klubbens lås och låssystem har bytts ut. En bryggvagn har renoverats och flera mastbockar har köpts in.

•För juniorer har kvällsseglingar och ett sommarläger genomförts. Kvällsseglingarna var indelade i två grupper. Tisdagsgruppen har använt 606or, lasrar och optimister, medan onsdagsgruppen till en början använde 606or, men kom sedan allt mer att fokusera på segling med optimister. Sommarlägret anordnades veckan efter midsommar för fjärde året. 24 barn deltog. 4 ungdomsledare och 2 vuxna var på plats varje dag. 2 nya optimister har köpts in under hösten.

•13 SRS-kappseglingar, inkluderat Mälarvarvet, har arrangerats. Av dessa har 9 varit torsdagsseglingar och 4 helgseglingar. Totalt har 22 båtar och 35 medlemmar deltagit. I EBK-Cup har 13 seglingar ingått och 31 medlemmar har deltagit i minst en segling. Vinnare blev Mårten Blixt. Kent Öholm kom på 2:a plats och Jan Björnsjö på 3:e plats. SRS KM seglades på Röstens- och Kyrkfjärden i samband med klubbens 50-års jubileum. Uffe Suhr segrande, Jan Björnsjö kom på 2:a plats och Patrik Norrgård på 3:e plats. Klubben arrangerade ett öppet 606 KM på Kyrkfjärden. 8 båtar deltog, varav 3 från EBK. Bästa EBK båt, och därmed klubbmästare, blev Simon Dismo/Niklas Litoft. Mariefred tur/retur i mitten av augusti lockade 6 båtar. Vandringspriset för bästa båt togs av Mårten Blixt. Klubben var medarrangör av Mälarvarvet.

•155 bryggplatser har varit uthyrda, varav 137 med tillsvidareavtal och 18 med säsongsavtal. 17 platser har hyrts ut i 2:a hand. 15 jolle och småbåtsplatser har varit uthyrda. Ett 50-tal medlemmar står i kö för bryggplats.

•Vårens sjösättning ägde rum den 27 april för tunga båtar och 28 april för lätta båtar. Höstens upptagning ägde rum 5-6 oktober för de lätta båtarna och 12 oktober för de tunga båtarna.

•Under vintern 2013 – 2014 ligger 151 båtar på varvsplanerna; 107 lätta och 44 tunga båtar.