Varvsplaner

Hamn- och varvsplaner
• Se till att grindarna alltid är låsta när du lämnar området.
• Du kan parkera din bil var du vill med två undantag:
         o på hamnplan framför klubbstugan
         o längs staketet vid klubbstugan.
• Husbilar och husvagnar hör inte hemma hos oss och får därför inte ställas upp på klubbområdet.

Sopor och miljöfarligt avfall
• Båtgrovsopor och båthushållssopor kan du slänga i en container som finns uppställd på Sandudden. En god regel är dock att alltid ta hem sina sopor.
• Miljöfarligt avfall såsom spillolja, lösningsmedel och oljefilter placerar du i klubbens miljöstation. Uttjänta batterier får inte dumpas vid miljöstationen.

Klubbens materiel
• Då får gärna låna klubbens materiel, men ställ alltid tillbaka det på sin plats efter användningen och avlägsna det aldrig från området.
• Klubbens vagnar ska kunna användas av alla. Låt den därför inte bli stående vid båten.
• Det mesta av klubbens material förvaras i tre bodar. Utrymmet i dessa är mycket begränsat. Du kan därför inte förvara egna redskap i dessa.

Klubbhuset
• I klubbhuset kan du brygga ditt kaffe, koka ditt te eller bara koppla av. Men glöm inte att diska och städa efter dig.

El och vatten
• Särskilda regler för elanvändning. Se nedan.
• Tvättning av båt med sötvatten är tillåtet när du iakttar sparsamhet.
Båt på varvsplan
Vaggor och uppallning
• Din vagga skall vara av sådant utförande och i sådant skick att den på ett betryggande sätt håller båten. Lösa stöttar, s.k. ”plockepinnstöttning” accepteras inte.

• Ditt medlemsnummer ska vara placerat tydligt och väl synligt på främre delen av vaggan eller i förekommande fall på presenningen eller båthuset.

• Din vagga, pallningsvirke och ställning skall senast en vecka efter sjösättningen placeras på plats som klubben anvisar. Materielen ska vara tydligt märkt med medlemsnummer. Om du inte följer denna bestämmelse så är du skyldig att ersätta klubben för flyttning och/eller uppeldning av materielen.

Förvaring av master
• Endast medlemmar med varvsplats får förvara sina master i maststicken.

• Spridare, även fiolspridare, skall vara nedmonterade då masterna förvaras i sticken.

• Korta master och eventuella bommar placeras högst upp.

• Ett av sticken är avsett för ”extra” långa master. I detta får inga korta master läggas.

• Medlem som förvarar sin mast i maststicken måste märkta masten i rotändan med namn och medlemsnummer.