Tisdagen den 20 februari 2024 kl. 18.30

Årsmötet äger rum hos Alverbäcks Blommor, i deras matsal. Adress:
Bryggagårdsväg 9.
Mellan kl 18.30 – 19.00 serveras fika. Därefter börjar årsmötesförhandlingarna.
Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
  verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna
 10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 11. Val av styrelse
 12. Val av kommittéer och funktionärer
 13. Val av två revisorer och en suppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
  a. Framtid och utveckling i EBK.
  b. Information om seglingsverksamheten.
 16. Avslutning
  Motioner skall vara inlämnade till styrelsen, via e-mail till info@ekerobk.se, senast tre
  dagar innan årsmötet för att kunna behandlas på ett adekvat sätt vid årsmötet.
  Ta gärna med kallelsen och verksamhetsberättelsen till årsmötet.
  Verksamhetsberättelsen och övriga dokument kommer att finnas på Portnet. Gå in på
  vår hemsida www.ekerobk.se och välj ”Mina sidor” för att komma till Portnet. När ni
  loggat in på Portnet välj ”Dokument”.
  Årsbokslut kommer ej att allmänt distribueras utan kommer att finnas på plats vid
  årsmötet. Vill man ha tillgång till detta tidigare kan det rekvireras via e-mail till Clas
  Rolander clas.rolander@telia.com vår kassör
Årsmöte 2024, 20 februari